Seleccionar página

Avís legal i Política de Privacitat

www.ortoll.cat

En compliment del deure d'informació establert per la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquesta pàgina web és propietat de:

ORTOLL I FILLS, S.L. (Responsable del Tractament), amb CIF B43380492, i domicili social al Passeig de la Unió S/N (43820) Calafell. Inscrito en el Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 964, Folio 8, Secció 8, CIF B-43380492

 

Dades de contacte: 

Teléfono: 977693069

e-Mail: info@ortoll.cat

 

OBJECTE

El Responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb la intenció de donar compliment al que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, en el context del nou marc normatiu establert en virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el "RGPD"), i la normativa nacional, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, la "LOPDGDD"), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

 El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del Responsable.

 

RESPONSABILITAT

El Responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d'activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redireccioni a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Responsable. No obstant això, i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas blocatge de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per garantir que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, El Responsable no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l'accés al lloc web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable es troba profundament compromès amb el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el "RGPD"), i la normativa Ley Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, el "LOPDGDD").

Així mateix, El Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment pel tractament de les seves dades amb finalitats comercials en cada moment.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, El Responsable compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de redirigir en tot cas a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del Responsable sobre els mateixos, ni tampoc un suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permeti, s'han inclòs les referències corresponents a l'autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho per escrit o correu electrònic indicat en l'encapçalament.

SSL

El Responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL. («Secure Sockets Layer»).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s'estigui transmetent, com ara, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

La adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant el protocol "https" que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.

 

ADICIONAL

 

 • 1.- Informació adicional
 • La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l'Usuari a través del portal d'Internet (d'ara endavant, el "Portal") que ORTOLL I FILLS, S.L. posa a disposició dels usuaris d'Internet. La present Política forma part integrant de l'Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

   

  L'Usuari garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència del incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ORTOLL I FILLS, S.L. per als fins assenyalats.

   

  El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d'aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l'usuari als diferents llocs web. Qualsevol informació personal recollida a través d'aquestes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan subjectes a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

   

  El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l'intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal facilitada per l'usuari pot ser compartida amb altres usuaris d'aquest servei, sobre els quals ORTOLL I FILLS, S.L. no té cap control.

   

  Amb l'objectiu d'oferir informació o serveis d'interès en funció de la localització de l'Usuari, ORTOLL I FILLS, S.L. podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l'Usuari, en aquells casos en què la configuració de l'usuari a aquest efecte així ho permeti.

   

  A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, ORTOLL I FILLS, S.L. podrà registrar la adreça IP (número d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre ells). Aquesta informació també podrà ser emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

   

 • 2.1. ¿Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari?
 •  

  Identitat: ORTOLL I FILLS, S.L. és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 964, Folio 8, Secció 8 i CIF B-43380492 Adreça postal: Passeig de la Unió S/N 43820 Calafell (Tarragona) Telèfon: 977693069 Correu electrònic: info@ortoll.cat

   

 • 2.2. ¿Amb quina finalitat tractem les dades personals de l'Usuari?
 •  

  ORTOLL I FILLS, S.L. tracta la informació facilitada per l'Usuari amb la finalitat d'atendre les sol·licituds de diversa índole realitzades per aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

   

  Consultes i sol·licituds de propostes (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte. La participació en blocs, mitjançant comentaris. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d'acord amb els seus interessos. ORTOLL I FILLS, S.L. podrà elaborar un perfil comercial, basat en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

   

  En el supòsit que l'Usuari es registri al Portal a través del login social, ORTOLL I FILLS, S.L. únicament accedirà a les dades personals de l'Usuari per a les quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l'accés de la xarxa social corresponent. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, i aquestes interaccions estaran subjectes a les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. ORTOLL I FILLS, S.L. no té cap control ni responsabilitat respecte a aquestes entitats o l'ús que facin de la informació de l'usuari.

   

 • 2.2.1. Informació sobre el tractament de dades per a l'enviament de comunicacions des de ORTOLL I FILLS, S.L.
 •  

  Les dades emprades o facilitades en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per ORTOLL I FILLS, S.L. per a finalitats consistents en l'enviament electrònic d'informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments professionals de ORTOLL I FILLS, S.L. o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies per a aquest efecte; i l'elaboració de perfils amb finalitats comercials.

   

  El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cada una de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat per a això.

   

  El criteri de conservació de les dades tindrà com a base la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic a info@ortoll.cat.

   

 • 2.3. ¿Durant quant temps conservarem les dades personals de l'Usuari?
 •  

  De manera general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l'Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l'Usuari. En el cas concret de currículums, les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, llevat d'indicació en contra per part de l'interessat.

   

 • 2.4. ¿Quina és la legitimitat per al tractament de les dades personals de l'Usuari?
 •  

  La base legal per al tractament de les dades és la legitimació pel consentiment de l'Usuari.

   

 • 2.5. ¿A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l'Usuari?
 •  

  En aquells casos en què l'Usuari sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitades a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa ORTOLL I FILLS, S.L.

   

  En aquells casos en què la sol·licitud de l'Usuari ho justifiqui, les dades identificatives podran facilitar-se a altres entitats afiliades a la xarxa ORTOLL I FILLS, S.L., incloses aquelles situades fora de l'Espai Econòmic Europeu, als meros efectes d'atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.

   

  Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d'obligacions directament exigibles a ORTOLL I FILLS, S.L.

   

 • 2.6. ¿Quins són els drets de l'Usuari quan ens facilita les seves dades personals?
 •  

  L'Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si ORTOLL I FILLS, S.L. tracta dades personals que el concernisquen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

   

  En determinades circumstàncies, l'Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

   

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. ORTOLL I FILLS, S.L. cessarà en el tractament de les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

   

  L'Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos, dirigint una comunicació mitjançant correu postal a: ORTOLL I FILLS, S.L., Passeig de la Unió S/N 43820 Calafell (Tarragona), o correu electrònic a: info@ortoll.cat, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.